RUSLAN KORSINOV FASHIONSUPERVISION & STYLE
Ruslan Korsinov
Portfolio
RUSLAN KORSINOV FASHIONSUPERVISION & STYLE
+
#RUSLAN_KORSINOV_DESIGNER
#BLACK #FASHION
#RUSLAN_KORSINOV_DESIGNER
#BLACK #FASHION
+
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #JULIA_NICOLENKO#HARDGLAM
#MUA/HAIR : #YULIYA_MALYUK#PHOTOGRAPHER:  #VICTORIA_ART#MODEL: #YANA_VASILEVICH
+
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #JULIA_NICOLENKO#HARDGLAM
#MUA/HAIR : #YULIYA_MALYUK#PHOTOGRAPHER:  #VICTORIA_ART#MODEL: #YANA_VASILEVICH
+
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #JULIA_NICOLENKO #HARDGLAM
#MUA/HAIR : #DASHA_DUKHNOVSKAJA#PHOTOGRAPHY: #VICTORIA_ART#MODEL : YANA VASILEVICH
+
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #JULIA_NICOLENKO#HARDGLAM
#MUA/HAIR : #DASHA_DUKHNOVSKAJA#PHOTOGRAPHY: #VICTORIA_ART#MODEL: ANNA
+
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #MARIA GAVRYLUK #ANNA BABENKO  #LITKOVSKAYA#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP#MODEL: TAMILA
#FILM
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #MARIA GAVRYLUK #ANNA BABENKO  #LITKOVSKAYA#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP#MODEL: TAMILA
#FILM
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #MARIA GAVRYLUK #ANNA BABENKO  #LITKOVSKAYA#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP#MODEL: TAMILA
#FILM
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #MARIA GAVRYLUK #ANNA BABENKO  #LITKOVSKAYA#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP#MODEL: TAMILA
#FILM
+
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #MARIA GAVRYLUK #ANNA BABENKO  #LITKOVSKAYA#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP#MODEL: TAMILA
#FILM
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #MARIA GAVRYLUK #ANNA BABENKO  #LITKOVSKAYA#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP#MODEL: TAMILA
#FILM
#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV#DESIGNERS : #MARIA GAVRYLUK #ANNA BABENKO  #LITKOVSKAYA#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP#MODEL: TAMILA
#FILM
+

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #RUSLAN #KORSINOV
#CLOTHING : #POLYNA_VELER
#MODEL: #POLYNA_VELER

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #RUSLAN #KORSINOV
#CLOTHING : #POLYNA_VELER
#MODEL: #POLYNA_VELER

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #RUSLAN #KORSINOV
#CLOTHING : #POLYNA_VELER
#MODEL: #POLYNA_VELER
+

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP
#MODEL: #OLYA_ROGOZA

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP
#MODEL: #OLYA_ROGOZA

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP
#MODEL: #OLYA_ROGOZA

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP
#MODEL: #OLYA_ROGOZA
+

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP
#MODEL: #OLYA_ROGOZA

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP
#MODEL: #OLYA_ROGOZA

#FASHIONSUPERVISION & STYLE - #RUSLAN #KORSINOV
#PHOTOGRAPHY: #NASTYA #TEMP
#MODEL: #OLYA_ROGOZA